Bố trí máy móc thiết bị trong một phân xưởng cần phải thỏa mãn các điều kiện nào sau đây:

Bố trí máy móc thiết bị trong một phân xưởng cần phải thỏa mãn các điều kiện nào sau đây:

A. Các máy khi làm việc phát sinh nhiều yếu tố nguy hiểm phải bố trí ở khu vực riêng

B. Các máy khi làm việc có độ rung mạnh cẩn phải bố trí cách ly

C. Các máy phải bố trí tránh việc phân tán tư tưởng của người vận hành

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng