Bộ truyền bánh răng côn có: m$_{te}$ = 3 mm; z$_{1}$ = 24; u = 3,75. Chiều dài côn ngoài Re (mm) là:

Bộ truyền bánh răng côn có: m$_{te}$ = 3 mm; z$_{1}$ = 24; u = 3,75. Chiều dài côn ngoài Re (mm) là:

A. 139,72

B. 172,75

C. 128,24

D. 168,23

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

z$_{2}$ = u.z$_{1}$ \(\Rightarrow\) lấy z$_{2}$ nguyên

\({R_e} = \sqrt {d_{e1}^2 + d_{e2}^2} /2 = 0,5.{m_{te}}\sqrt {z_1^2 + z_2^2} = {d_{e1,2}}/\left( {2\sin {\delta _{1,2}}} \right)\)