Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng không dịch chỉnh có z$_{1}$ = 23; z$_{2}$ = 69; β ≈ 15,5°; a = 120. Xác định chính xác góc nghiêng của bánh răng ? (mô đun tiêu chuẩn lấy theo dãy: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5)

Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng không dịch chỉnh có z$_{1}$ = 23; z$_{2}$ = 69; β ≈ 15,5°; a = 120. Xác định chính xác góc nghiêng của bánh răng ? (mô đun tiêu chuẩn lấy theo dãy: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5)

A. 16,598°

B. 16,089°

C. 15,500°

D. 16,398°

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(m = \frac{{2a\cos \beta }}{{{z_1} + {z_2}}} \Rightarrow\) lấy m tiêu chuẩn

\(\cos \beta = \frac{{m.{z_{1,2}}}}{{{d_{1,2}}}} = \frac{{m.\left( {{z_1} + {z_2}} \right)}}{{2a}} \Rightarrow \beta\)