Bộ truyền đai, có góc ôm \(\alpha_1\) = 1600 ; hệ số ma sát tương đương giữa dây đai và bánh đai f = 0,75. Lực kéo F$_{t}$ = 2500 N. Xác định lực căng lớn nhất trong bộ truyền đai (bỏ qua lực quán tính ly tâm)?

Bộ truyền đai, có góc ôm \(\alpha_1\) = 1600 ; hệ số ma sát tương đương giữa dây đai và bánh đai f = 0,75. Lực kéo F$_{t}$ = 2500 N. Xác định lực căng lớn nhất trong bộ truyền đai (bỏ qua lực quán tính ly tâm)?

A. 3058 N

B. 2910 N

C. 2851 N

D. 2712 N

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\({F_1} = \frac{{{F_t}.{e^{fa}}}}{{{e^{fa}} – 1}};{F_2} = \frac{{{F_t}}}{{{e^{fa}} – 1}};{F_0} = \frac{{{F_t}}}{2}\left( {\frac{{{e^{fa}} + 1}}{{{e^{fa}} – 1}}} \right)\)