Bộ truyền đai dẹt có chiều dày dây đai là 5mm, góc ôm trên bánh chủ động α$_{1}$ = 150°; Góc nghiêng của bộ truyền so với phương ngang là 45°; Vận tốc của dây đai là 5m/s. Ứng suất có ích cho phép trong điều kiện thí nghiệm là 1,8 MPa; Hệ số tải trọng động, K$_{đ}$ = 1,2; Lực kéo cần thiết là F$_{t}$ = 1500 N. Xác định chiều rộng dây đai thích hợp nhất?

Bộ truyền đai dẹt có chiều dày dây đai là 5mm, góc ôm trên bánh chủ động α$_{1}$ = 150°; Góc nghiêng của bộ truyền so với phương ngang là 45°; Vận tốc của dây đai là 5m/s. Ứng suất có ích cho phép trong điều kiện thí nghiệm là 1,8 MPa; Hệ số tải trọng động, K$_{đ}$ = 1,2; Lực kéo cần thiết là F$_{t}$ = 1500 N. Xác định chiều rộng dây đai thích hợp nhất?

A. 200 mm

B. 214 mm

C. 224 mm

D. 234 mm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

\(b \ge \frac{{1000.P.{k_d}}}{{\delta .v.\left[ {{\sigma _{F0}}} \right].{C_\alpha }.{C_v}.{C_b}}} = \frac{{{F_t}.{k_d}}}{{\delta .\left[ {{\sigma _{F0}}} \right].{C_\alpha }.{C_v}.{C_b}}};{F_t} = 1000.P/v\)

\({C_\alpha } = 1 – 0.003\left( {180^\circ – {\alpha _1}} \right)\)

\({C_v} = 1.04 – 0.0004.{v^2}\)

\(\beta \le 60^\circ \Rightarrow {C_b} = 1\)

\(60^\circ \le \beta \le 80^\circ \Rightarrow {C_b} = 0.9\)

\(80^\circ < \beta \le 90^\circ \Rightarrow {C_b} = 0.8\)