Bộ truyền động đai làm việc theo nguyên lý?

Bộ truyền động đai làm việc theo nguyên lý?

A. Ma sát gián tiếp.

B. Ma sát trực tiếp.

C. Ăn khớp gián tiếp.

D. Ăn khớp trực tiếp.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng