Bộ truyền trục vít-bánh vít có m = 12,5; q = 16; số răng bánh vít z$_{2}$ = 34. Để khoảng cách trục a$_{w}$ = 315 mm thì hệ số dịch dao x khi cắt bánh vít là:

Bộ truyền trục vít-bánh vít có m = 12,5; q = 16; số răng bánh vít z$_{2}$ = 34. Để khoảng cách trục a$_{w}$ = 315 mm thì hệ số dịch dao x khi cắt bánh vít là:

A. 0,2

B. -0,1

C. 0,1

D. -0,2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(x = {a_w}/m – 0,5\left( {q + {z_2}} \right)\)