Bộ truyền trục vít bánh vít có số mối ren vít z$_{1}$ = 4; hệ số đường kính q = 12,5; x = 0; hệ số ma sát giữa trục vít và bánh vít là 0,08. Xác định hiệu suất lý thuyết của bộ truyền (không kể đến mất mát do ma sát trong ổ và khuấy dầu)?

Bộ truyền trục vít bánh vít có số mối ren vít z$_{1}$ = 4; hệ số đường kính q = 12,5; x = 0; hệ số ma sát giữa trục vít và bánh vít là 0,08. Xác định hiệu suất lý thuyết của bộ truyền (không kể đến mất mát do ma sát trong ổ và khuấy dầu)?

A. 0,780

B. 0,762

C. 0,742

D. 0,720

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(tg\gamma = {z_1}/q \Rightarrow \gamma\)

\(\varphi = arctgf\)

\(\eta = \frac{{tg\gamma }}{{tg\left( {\gamma + \varphi } \right)}}\)