Bộ truyền trục vít bánh vít có z2 = 32, q = 10, x = 0.2, m = 6.3, xác định khoảng cách trục (mm) của bộ truyền?

Bộ truyền trục vít bánh vít có z2 = 32, q = 10, x = 0.2, m = 6.3, xác định khoảng cách trục (mm) của bộ truyền?

A. 133,6

B. 123,9

C. 142,9

D. 136,3

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

a$_{w}$ = (q + z$_{2}$ + 2.x)m/2