Bộ truyền trục vít không được sử dụng để truyền công suất lớn do:

Bộ truyền trục vít không được sử dụng để truyền công suất lớn do:

A. tỷ số truyền lớn

B. hiệu suất thấp

C. có khả năng tự hãm cao

D. vật liệu chế tạo đắt tiền

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng