Bộ truyền vít đai ốc có chiều dài giữa 2 gối đỡ l = 200 mm, hệ số μ = 1. Trục vít có đường kính chân ren d$_{1}$ = 22 mm làm bằng thép có E = 2,1.10$^{5}$ MPa. Xác định lực dọc trục (N) lớn nhất cho phép tác dụng lên trục vít mà vẫn đảm bảo độ ổn định? Biết hệ số an toàn s = 3.

Bộ truyền vít đai ốc có chiều dài giữa 2 gối đỡ l = 200 mm, hệ số μ = 1. Trục vít có đường kính chân ren d$_{1}$ = 22 mm làm bằng thép có E = 2,1.10$^{5}$ MPa. Xác định lực dọc trục (N) lớn nhất cho phép tác dụng lên trục vít mà vẫn đảm bảo độ ổn định? Biết hệ số an toàn s = 3.

A. 410,35 N

B. 405,35 N

C. 415,35 N

D. 420,35 N

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\begin{array}{l}

J = \pi d_1^2/64\\

{F_a} \le \frac{{{\pi ^2}EJ}}{{s{{\left( {\mu .l} \right)}^2}}}\left( N \right)

\end{array}\)