Bộ truyền xích có z$_{1}$ = 21; p = 19,05; n$_{1}$ = 720(vg/ph). Vận tốc nhỏ nhất của dây xích là:

Bộ truyền xích có z$_{1}$ = 21; p = 19,05; n$_{1}$ = 720(vg/ph). Vận tốc nhỏ nhất của dây xích là:

A. 5,25 m/s

B. 4,76 m/s

C. 4,25 m/s

D. 4,0 m/s

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

\({v_{1x}} = {\omega _1}{r_1}\cos {\beta _1};{v_{1y}} = {\omega _1}{r_1}\sin {\beta _1};{r_1} = {d_1}/2 = p/\sin \left( {\pi /{z_1}} \right)/2;\omega = 2\pi .n;\beta = 360/z/2\)

\({v_{1x}} = {v_1}\cos {\beta _1};{v_{1y}} = {v_1}\sin {\beta _1};v = \pi .d.n/6000 = z.p.n/6000\) (m/s)

\({v_{\min }} = {v_{1x}}\)