“bơm” Ca$^{++}$ có nhiều ở vị trí nào trong tế bào.

“bơm” Ca$^{++}$ có nhiều ở vị trí nào trong tế bào.

A. Màng túi tiêu thể

B. Màng túi Thylakoit

C. Màng lưới SER

D. Màng trong ty thể

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng