“bơm” H$^{+}$ có trên:

“bơm” H$^{+}$ có trên:

A. Màng tiêu thể, màng trong ty thể, màng golgi

B. Màng túi Thylakoit, màng trong ty thể, màng tiêu thể

C. Màng túi Thylakoit, màng tiêu thể, màng túi lạp thể

D. Màng túi Thylakoit, màng ty thể, màng túi lạp thể

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng