“bơm” K+ – Na+ khi sử dụng hết 1 phân tử ATP vận chuyển

 “bơm” K+ – Na+ khi sử dụng hết 1 phân tử ATP vận chuyển

A. đưa ra 3 Na+ và đưa vào tế bào 2 K+

B. đưa ra 2 K+ và dưa vào tế bào 3 Na+

C. đưa ra 3 K+ và đưa vào tế bào 2 Na+

D. đưa ra 2 Na+ và dưa vào tế bào 3 K+

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng