Bơm là gì?

Bơm là gì?

A. Một kiểu kênh khi hoạt động không cần năng lượng nhưng cần khuynh độ nồng độ 

B. Một kiểu kênh khi hoạt động không cần năng lượng nhưng cần phân tử tín hiệu 

C. Một kênh thực hiện chức năng vận chuyển vật chất qua màng 

D. Một protein màng, khi hoạt động cần được cung cấp năng lượng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng