Bơm Na$^{+}$ – K$^{+}$ là một thí dụ về?

Bơm Na$^{+}$ – K$^{+}$ là một thí dụ về?

A. Khuếch tán có trợ lực 

B. Sự vận chuyển của protein tải cơ động 

C. Sự vận chuyển tích cực 

D. Sự vận chuyển ion qua kênh có cổng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng