Bốn đại phân tử chính trong tế bào?

Bốn đại phân tử chính trong tế bào?

A. Protein, ADN, ARN và steroid 

B. Monosaccharide, polysaccharide, lipid và protein

C. Protein, acid nucleic, carbohydrate và lipid

D. Carbohydrate, saccharide, lipid và protein

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng