Bọt hóa học thường được sử dụng để chữa cháy:

Bọt hóa học thường được sử dụng để chữa cháy:

A. Xăng dầu hay các chất lỏng khác 

B. Nhiên liệu rắn

C. Chữa cháy kim loại, chất rắn và chất lỏng

D. Tất cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng