Bước sóng \(\lambda \) của tia nhiệt nằm trong giải:

Bước sóng \(\lambda \) của tia nhiệt nằm trong giải:

A. 0,4 \( \div \) 40 μm

B. 0,4 \( \div \) 400 μm

C. 0,4 \( \div \) 40 m

D. 0,4 \( \div \) 400 mm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng