Các điều kiện để quá trình tổng hợp ADN được xảy ra:

Các điều kiện để quá trình tổng hợp ADN được xảy ra:

A. Có đủ 4 loại dADP, dTDP, dGDP, dCDP 

B. Tổng hợp trên mạch khuôn theo hướng 5’→3’

C. a,b đúng

D. a,b sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng