Các bệnh di truyền do đột biến gen lặn nằm ở NST giới tính X thường gặp ở nam giới, vì nam giới:

Các bệnh di truyền do đột biến gen lặn nằm ở NST giới tính X thường gặp ở nam giới, vì nam giới:

A. dễ mẫm cảm với bệnh

B. chỉ mang 1 NST giới tính X

C. chỉ mang 1 NST giới tính Y

D. dễ xảy ra đột biến

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng