Các bào quan sau:

Các bào quan sau:

1. ribosom

2. RER

3. Golgi

4. ty thể

5. lạp thể

6. SER

7. tiêu thể

8. peroxysom

Bào quan có chức năng tham gia chuyển hoá năng lượng của tế bào là:

A. 1, 2, 3

B. 3, 4, 5

C. 6, 7, 8

D. 4 và 5

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng