Các bào quan sau:

Các bào quan sau:

1. ribosom

2. RER

3. Golgi

4. ty thể

5. lạp thể

6. SER

7. tiêu thể

8.peroxysom

Bào quan có chức năng giải độc của TB là:

A. 1, 2, 3, 4

B. 3, 4, 5, 6

C. 3, 6, 7, 8

D. 2, 3, 6,7

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng