Các biện pháp bảo đảm an toàn cho máy móc gồm có:

Các biện pháp bảo đảm an toàn cho máy móc gồm có:

A. Thiết bị che chắn

B. Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa

C. Tín hiệu, báo hiệu

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng