Các biện pháp chủ động đề phòng tai nạn do điện gây ra là:

Các biện pháp chủ động đề phòng tai nạn do điện gây ra là:

A.  Đảm bảo tốt cách điện của thiết bị

B. Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện

C. Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly. Sử dụng tín hiệu, biển báo, khóa liên động

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng