Các biện pháp phòng chống vi khí hậu xấu là:

Các biện pháp phòng chống vi khí hậu xấu là:

A. Tổ chức sản xuất lao động hợp lý, phòng hộ cá nhân

B. Quy hoạch nhà xưởng và các thiết bị, thông gió, làm nguội vật liệu

C. Thiết bị và quá trình công nghệ

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng