Các biện pháp quản lý phòng chống cháy nổ ở các cơ sở thường là:

Các biện pháp quản lý phòng chống cháy nổ ở các cơ sở thường là:

A. Biện pháp kỹ thuật công nghệ

B. Biện pháp tổ chức

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng