Các cơ chế xác định giới tính cơ bản ở người:

Các cơ chế xác định giới tính cơ bản ở người:

A. do nhiễm sắc thể giới tính

B. đơn tính sinh

C. do môi trường

D. do gen phù trợ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng