Các chính sách, chế độ ATVSLĐ chủ yếu bao gồm:

Các chính sách, chế độ ATVSLĐ chủ yếu bao gồm:

A. Các biện pháp kinh tế xã hội, tổ chức quản lý, cơ chế quản lý công tác lao động

B. Chế độ nhằm đảm bảo sử dụng sức lao động hợp lý, khoa học

C. Bồi dưỡng phục hồi sức lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng