Các chất diện hoạt nào sau đây dùng cho nhũ tương kiểu D/N:

Các chất diện hoạt nào sau đây dùng cho nhũ tương kiểu D/N:

A. xà phòng natri, Span

B. xà phòng natri, Tween

C. xà phòng calci, Span 

D. xà phòng calci, Tween

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng