Các chất diện hoạt nào sau đây dùng cho nhũ tương kiểu N/D:

Các chất diện hoạt nào sau đây dùng cho nhũ tương kiểu N/D:

A. xà phòng natri, Span 

B. xà phòng natri, Tween 

C. xà phòng calci, Span 

D. xà phòng calci, Tween

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng