Các chất được vận chuyển vào ra tế bào thong qua cấu trúc nào sau đây:

Các chất được vận chuyển vào ra tế bào thong qua cấu trúc nào sau đây:

A. Bộ máy Golgi

B. Riboxom

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng