Các chất hấp phụ như: Than hoạt tính, silicagel, alumogel… làm việc hiệu quả nhất với chất:

Các chất hấp phụ như: Than hoạt tính, silicagel, alumogel… làm việc hiệu quả nhất với chất:

A. Hydrocacbon 

B. NO2 

C. H2S 

D. SO2

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng