Các chất có khả năng làm giảm tính đối kháng lớp sừng:

Các chất có khả năng làm giảm tính đối kháng lớp sừng:

A. Phenol

B. Dẫn chất pyrolidon

C. Hydrocarbon

D. A, B, C sai 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng