Các chỉ tiêu về khả năng làm việc của chi tiết máy là:

Các chỉ tiêu về khả năng làm việc của chi tiết máy là:

A. Độ bền mỏi, độ bền mòn, độ ổn định dao động và độ cứng

B. Độ bền, độ bền mòn, độ cứng, độ ổn định dao động và khả năng chịu nhiệt

C. Độ bền, độ cứng, độ ổn định dao động và khả năng chịu nhiệt

D. Độ bền, độ bền mòn, độ cứng, độ ổn định dao động và độ sai lệch

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng