Các cơ thể quang hợp sử dụng sản phẩm nào của pha sáng để tổng hợp cacbohiđrat từ CO$_{2}$?

Các cơ thể quang hợp sử dụng sản phẩm nào của pha sáng để tổng hợp cacbohiđrat từ CO$_{2}$?

A. Năng lượng được giải phóng từ các chất hữu cơ

B. NADPH (NADH)

C. ATP, NADPH (NADH)

D. ATP

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng