Các đại phân tử như prôtêin có thể qua màng tế bào bằng cách?

Các đại phân tử như prôtêin có thể qua màng tế bào bằng cách?

A. xuất bào, ẩm bào hay thực bào. 

B. xuất bào, ẩm bào, thực bào, khuếch tán. 

C. xuất bào, ẩm bào, khuếch tán.

D. ẩm bào, thực bào, khuếch tán.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng