Các dạng năng lượng chủ yếu trong tế bào sinh vật là:

Các dạng năng lượng chủ yếu trong tế bào sinh vật là:

A. Điện năng, hóa năng, nhiệt năng và các dạng năng lượng tạo ra trong sự tổng hợp các chất hữu cơ.

B. Các dạng năng lượng được tạo ra trong sự tổng hợp các chất hữu cơ

C. Điện năng, hóa năng và nhiệt năng

D. Các dạng năng lượng được tạo ra do sự phân giải các chất hữu cơ.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng