Các dây leo uốn quanh thân gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

Các dây leo uốn quanh thân gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

A. Hướng sáng

B. Hướng đất

C. Hướng nước

D. Hướng tiếp xúc

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng