Các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực là:

Các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực là:

I/ Tế bào nhân thực có kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ.

II/ Tế bào nhân thực có nhân hoàn chỉnh (màng nhân bao bọc chất di truyền), trong nhân có nhiều NST, tế bào nhân sơ chưa có màng nhân.

III/ Tế bào chất của tế bào nhân thực có hệ thống nội màng và nhiều bào quan.

IV/ Tế bào nhân thực sinh sản chậm hơn tế bào nhân sơ.

A. I, II, IV

B. II, III, IV

C. I, III, IV

D. I, II, III

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng