Các gen có vùng mã hoá không liên tục (có sự xen kẻ giữa các đoạn êxon và các đoạn intron) được gọi là các gen:

Các gen có vùng mã hoá không liên tục (có sự xen kẻ giữa các đoạn êxon và các đoạn intron) được gọi là các gen:

A. không phân mảnh và gặp ở sinh vật nhân thực

B. phân mảnh và gặp ở sinh vật nhân sơ

C. phân mảnh và gặp ở sinh vật nhân thực

D. không phân mảnh và gặp ở sinh vật nhân sơ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng