Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

A. Chu trình crep → Đường phân → Chuổi chuyền êlectron hô hấp.

B. Đường phân → Chuổi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep.

C. Đường phân → Chu trình crep → Chuổi chuyền êlectron hô hấp.

D. Chuổi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep → Đường phân.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng