Các giao tử được sản sinh bởi quá trình nào sau đây:

Các giao tử được sản sinh bởi quá trình nào sau đây:

A. Chu trình tế bào

B. Thụ tinh

C. Giảm phân

D. Nguyên phân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng