Các hình thức sinh sản nào chỉ có ở động vật không xương sống?

Các hình thức sinh sản nào chỉ có ở động vật không xương sống?

A. Phân đôi, trinh sản.

B. Trinh sản, phân mảnh

C. Nảy chồi, trinh sản.

D. Phân mảnh, nảy chồi.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng