Các Hydrocarbon dùng cho thuốc mỡ thuộc nhóm tá dược:

Các Hydrocarbon dùng cho thuốc mỡ thuộc nhóm tá dược:

A. Thân dầu

B. Dẫn chất của Dầu mỡ sáp

C. Dầu mỡ sáp 

D. Thân nước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng