Các kênh protein trên màng còn có tên gọi khác là?

Các kênh protein trên màng còn có tên gọi khác là?

A. Các khí khẩu 

B. Các lỗ trên màng 

C. Vách tê bào 

D. Các túi chuyên chở

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng