Các khoản nợ phải trả bao gồm:

Các khoản nợ phải trả bao gồm:

A. Các khoản vay

B. Các khoản phải thanh toán cho cán bộ CNV, phải chi ngân sách

C. Phải trả nhà cung cấp và các khoản phải nộp khác

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng