Các kiểu hướng động âm của rễ là:

Các kiểu hướng động âm của rễ là:

A. Hướng đất, hướng sáng.

B. Hướng nước, hướng hoá.

C. Hướng sáng, hướng hoá.

D. Hướng sáng, hướng nước.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng