Các kiểu hướng động dương của rễ?

Các kiểu hướng động dương của rễ?

A. Hướng đất, hướng nước, hướng sáng

B. Hướng đất, hướng sáng, hướng hóa

C. Hướng đất, hướng nước, hướng hóa

D. Hướng sáng, hướng nước, hướng hóa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng